ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

FES ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education network www.thaiciviceducation.org) .เครือข่ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนครู นักการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดการฝึกอบรมครูและนักการศึกษา นอกจากนี้ มีการจัดเวทีเสวนาสาธารณะและการอภิปรายแลกเปลี่ยนทั่วประเทศในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมต่างๆ

โรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีจัดการอบรมและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ได้แก่ โรงเรียนนักข่าวสืบสวน (School for Investigative Journalism) ในหลักสูตร “ถอดรื้อมายาคติ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ซึ่งเปิดรับเยาวชนให้เข้าร่วมหลักสูตรที่มุ่งเน้นการอภิปรายประเด็นคำถามต่างๆ เกี่ยวกับอนาคตของสังคมไทยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ ฯลฯ นอกจากทักษะเฉพาะหลักสูตรแล้ว กิจกรรมทั้งสองยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมต่อไป

เอกสารเผยแพร่

Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2024

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB, PDF-File)


Thailand Gewerkschaftsmonitor

Thailand Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม