ตำแหน่งงาน การฝึกงาน และทุนการศึกษา

การฝึกงาน

ขณะนี้ FES ประเทศไทยยังไม่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

FES ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จากทุกสาขาวิชาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาคการเมือง หากกำลังศึกษาวิชารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว เรายินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการเมืองและความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน้าที่ระหว่างการฝึกงาน

โดยทั่วไปนักศึกษาฝึกงานจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้อำนวยการ FES และผู้จัดการโครงการ งานที่ได้รับมอบหมายอาจรวมถึง การเตรียมการกิจกรรมและการจัดการประชุมต่างๆ การทำงานวิจัยและเขียนบทความ และการช่วยงานประจำวันในสำนักงาน ระยะเวลาของการฝึกงานไม่ควรจะต่ำกว่าสามเดือน และไม่ควรเกินหกเดือน

การสมัคร

ควรสมัครก่อนการเริ่มฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน กรุณาส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

  • ประวัติส่วนตัว
  • จดหมายแสดงแรงจูงใจในการฝึกงาน
  • สาขาวิชาที่กำลังศึกษาและกิจกรรมที่สนใจ
  • ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงานและวันที่ต้องการเริ่มฝึกงาน

กรุณาส่งใบสมัครมาทางอีเมลที่ info(at)fes-thailand.org.

ทุนการศึกษา

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของ FES คือการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ในยุคที่ฟรีดริค เอแบร์ท ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐไวมาร์ (Weimarer Republic) นั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กที่มีความสามารถแต่มาจากกลุ่มด้อยโอกาสจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ทุนการศึกษารอบแรกของมูลนิธิฯ เกิดขึ้นจากการก่อตั้ง FES ในปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ2468) ได้มอบให้กับเยาวชนจากครอบครัวชนชั้นแรงงานที่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยยุคแรกเริ่มของสาธารณรัฐไวมาร์

จุดมุ่งหมายหนึ่งของ FES ที่ยังคงดำรงมาอย่างต่อเนื่อง คือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อเสรีภาพ ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในสังคม ภายใต้หลักการสังคมประชาธิปไตย

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน

FES เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้รับทุนมิได้อยู่ที่ผลการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม-การเมืองและทัศนคติส่วนตัว เป็นส่วนสำคัญที่เรานำมาพิจารณาในคัดเลือกผู้รับทุนอีกด้วย

นักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในเยอรมนีก็มิสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาเช่นกัน โดยแต่ละปี FES ให้การสนับสนุนนักศึกษาจากแอฟริกา เอเซีย ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก ประมาณ 40 ทุน ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นของรัฐอยู่แล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาทุน

ทุนการศึกษาของ FES

สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะเป็นทุนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีเท่านั้น หรือมีอาจารย์ที่ปรึกษาตอบรับแล้ว ในกรณีศึกษาปริญญาเอก ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันตามที่กำหนดไว้ในใบประกาศทุน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FES Scholarship Department website.

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา