มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยมีภารกิจเพื่อเสรีภาพ ความสมานฉันท์ และความเป็นธรรม อันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) แนวคิดสังคมประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสที่จะใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของตนเอง FES มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพลเมืองทุกคน ไม่ว่าหญิงหรือชาย และปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน ด้วยเหตุนี้ FES ประเทศไทยจึงทำงานระยะยาวร่วมกับองค์กรภาคีเพื่อส่งเสริมโอกาสการเจรจาและการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 


โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม
โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดคำถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อรูปแบบในอนาคตของงานและการจ้างงาน สนับสนุนความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน รวมทั้งการพัฒนาขบวนการแรงงานที่ครอบคลุมทั่วถึงและทุกคนมีส่วนร่วม เพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน
โครงการต่างๆ

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม... เพิ่มเติม

สตรีนิยม
โครงการต่างๆ

สตรีนิยม

FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม... เพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ
โครงการต่างๆ

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพิ่มเติม

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม